POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://instafit.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   
Polityka prywatności i
wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://instafit.pl/ (dalej:
„Polityka”) została stworzona i przyjęta przez MM FIT ELITE LLC

2.    Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1.   
Serwis: serwis internetowy https://instafit.pl/ ;

2.    Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie
dostępnego Serwisu;

3.    Właściciel:

 MM FIT ELITE LLC

810 Pony Express Rd

Cheyenne, Wyoming 82009 

1.     

1.    Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i
zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta
podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na
urządzeniu końcowym oraz numer;

2.    Celem Polityki jest w szczególności:

1.    udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących
wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym
Prawa telekomunikacyjnego;

2.    zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w
zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących
przepisach prawnych.

3.    Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie
informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do
świadczenia na ich rzecz usług.

4.    W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do
treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie
zasad wynikających z Polityki.

5.    Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1.    ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

2.    ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

3.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych
osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych
osobowych

1.    Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez
Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe
Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody
lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według
przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2.    Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby
dane te były:

1.    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób
przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

2.    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3.    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4.    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5.    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację
osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których dane te są przetwarzane;

6.    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.    Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych.

4.    Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania
stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony
tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych
środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym
dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu
informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5.    Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób
udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i
korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

1.    prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych
osobowych;

2.    prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3.    prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich
uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4.    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do
ograniczenia przetwarzania;

5.    prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z
innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6.    Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób
zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z
Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele
marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników
(w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik
ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może
być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: kontakt@instafit.pl.

7.    Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je
wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1.    Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na
dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując
jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego
treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni
standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz
firmy w celu optymalizacji działań.

2.    Cookies wykorzystywane są w celu:

1.    dostosowania zawartości Serwisu do preferencji
Użytkownika;

2.    optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności
poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

3.    tworzenia statystyk,

4.    utrzymania sesji Użytkownika,

5.    dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3.    Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu.

4.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w
jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie
Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5.    Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach,
niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na
urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np.
przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między
innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach
dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub
przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce
internetowej.

7.    Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w
przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite
wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości
przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których
dostęp wymaga logowania.

8.    Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą
zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie
powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9.    Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym
Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym
Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

10.  Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również
do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

1.    Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia
Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może
nastąpić w takim samym trybie.

2.    Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Prawem właściwym dla Polityki jest prawo
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się
odpowiednie przepisy prawa.